Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/3/2022 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 2 Μαρτίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  1885
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 14:00 για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ´του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού», ορισμός της επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης και έγκριση των όρων της πρόσκλησης καθώς και των τευχών της διαπραγμάτευσης.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους κάτωθι λόγους:

Η κατεπείγουσα ανάγκη προκύπτει από το γεγονός ότι η απαραίτητη και άγνωστη μέχρι πρότινος προϋπόθεση που θέτει η FIA, για την διοργάνωση του εν λόγω αγώνα Rally Greece Offroad, είναι η κατασκευή ενός κτιρίου διοίκησης πλησίον του χώρου διεξαγωγής του αγώνα και σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο συγκεκριμένος αγώνας τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν την ένταξή του στο πρόγραμμα της FIA, πραγματοποιούνταν επιτυχώς χωρίς τη συγκεκριμένη απαίτηση κατασκευής νέου κτιρίου, γεγονός που καταδεικνύει την κατεπείγουσα ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Τόσο οι προδιαγραφές του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το κτίριο, όσο και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στην 19/2021 μελέτη του έργου. Η απορρέουσα κατεπείγουσα ανάγκη κατασκευής του κτιρίου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διεξαχθεί ο πολύ σημαντικός για την ευρύτερη περιοχή αγώνας και να παραμείνει στο διεθνές καλεντάρι της FIA, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με την προσφυγή στις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, καθώς σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί το εναπομένον χρονικό διάστημα ως τη διεξαγωγή του αγώνα, ήτοι έως την 26-05-2022. Η κατεπείγουσα ανάγκη ενισχύεται επιπλέον από το γεγονός ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου εντός του τιθέμενου χρονικού πλαισίου, ο αγώνας θα τεθεί εκτός του καλεντάρι της FIA, με αποτέλεσμα την απώλεια των προσδοκώμενων ωφελειών, σε επίπεδο οικονομικό και τουριστικό, για τον Δήμο του Άργους Ορεστικού και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Καστοριάς, αλλά και την απώλεια ενός αθλητικού γεγονός με εθνική σημασία. Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί άμεσα σχετική απόφαση.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11974/25-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766).

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου