Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/3/2022 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 22 Μαρτίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  2589
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτ

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα  Τρίτη 22 Μαρτίου 2022  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 14:30   για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής επιχορηγήσεων και εισήγησης  προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
2Έγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «Κατασκευή κτιρίου Διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 450.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους κάτωθι λόγους:

         Με την υπ’ αρ. 15/2022 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022. Η απόφαση αυτή απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προς έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αρ. πρωτ. 29882/21-3-2022 απαντητικό έγγραφο της ως άνω αναφερόμενης υπηρεσίας προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφαση τους Δ.Σ. και κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιηθεί και η  υπ’ αρ. 17/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης εισήγησης  για την αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

            Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β’) .

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου