Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/4/2022 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 6 Απριλίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  3122
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε αύριο  Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022,  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1Κάλυψη εγκεκριμένων θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 Δήμου Άργους Ορεστικού από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι σύμφωνα με  το υπ’ αρ. πρωτ. 20728/30.03.2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά έως τις 10/4/2022.

            Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ανωτέρω θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 (παρ. 6) του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β’).

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου