Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/05/2022 και ώρα 2 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 6 Μαΐου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  3907
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα  Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022,  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 2 μ.μ.  για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του /της ακινήτου/εγκατάστασης στη διεύθυνση Ο.Τ. 135 Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 1.213,95€ και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι θα πρέπει να επισπευστούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου του Δήμου στο  Ο.Τ. 135 Άργους Ορεστικού ώστε να έχουν  ολοκληρωθεί (και το κτήριο να ηλεκτροδοτείται) πριν τις 26 Μαΐου, ημέρα έναρξης του 9ου Rally Greece Offroad.

            Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ανωτέρω θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 75 (παρ. 6) του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου