Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/05/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 10 Μαΐου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  4084
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε αύριο  Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022,  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συ­νεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Βογατσικού.
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων.
3Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση ή μη του  2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφο­ράς) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».
5Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρή­σεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου να επισπευ­στούν οι διαδικασίες πραγματοποίησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αφού τυχον καθυ­στερήσεις που μπορεί να παρουσιαστούν θα έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στον Δήμο.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ανω­τέρω θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 75 (παρ. 6) του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου