Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Τετάρτη, 25/5/2022 στις 2 μ.μ.

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 25Μαΐου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  4764
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Σας προσκαλούμε σήμερα  Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022,  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συ­νεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 14:00  για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)» από το  Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  2022 του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο της πρόσκλησης  Σ.Α.Π. 2022.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι σύμφωνα  με την εν θέματι πρόσκληση η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο λήγει την Παρασκευή 27/5/2022 οπότε θα πρέπει να επισπευστεί η λήψη απόφασης ώστε στη συνέχεια να δοθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ο κατάλληλος χρόνος για την προετοιμασία της πρότασης και  την υποβολή της.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ανω­τέρω θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 75 (παρ. 6) του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου