Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή, 27/5/2022 στις 2 μ.μ.

ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 27Μαΐου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  4875
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα  Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022,  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συ­νεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 2 μ.μ. για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της με αριθ. κατάθεσης 671/13-5-2022 προδικαστικής προσφυγής της ένωσης οικονομιών φορέων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» – «ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ» – «ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά της με αριθμό 93/2022  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι σύμφωνα  με το από 13/5/2022 έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ο Δήμος καλείται να καταθέσει τις απόψεις του επί της εν θέματι προδικαστικής προσφυγής εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα κατάθεσης της, κάτι που σημαίνει ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά και ότι θα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ανω­τέρω θέμα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 75 (παρ. 6) του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου