Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη, 16/6/2022 στις 10:30.

ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 15 Ιουνίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  5604
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  αύριο  Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30,  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη του  3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού»
2Έγκριση ή μη του  3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών  του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους παρακάτω λόγους.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει θετικά για τα ανωτέρω θέματα θα πρέπει, προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των εν θέματι έργων, να ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

          Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να αναρτηθούν για δέκα (10) ημέρες στο ΕΣΗΔΗΣ για τη διαδικασία των πιθανών ενστάσεων.

          Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου  θα πρέπει να αποσταλούν  οι φάκελοι των  έργων για τον προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο στις 20 Ιουλίου κλείνει για 1,5 μήνα.

          Αν μέχρι τότε η ανωτέρω υπηρεσία δεν αποφανθεί σχετικά υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης άνω των δύο μηνών στην υλοποίηση των έργων. 

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου