Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 10:30.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 8 Σεπτεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  8662
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 10:30  σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημόσιου τομέα έτους 2023.
2Έγκριση των όρων της διακήρυξης – πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης έργου με τη διαδικασία του άρθρου 3α του ν.4182/2013, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο «Ανακατασκευή και διαπλάτυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού από ισόπεδο κόμβο Εθνικής οδού Δισπηλιού – Άργους Ορεστικού με δημοτική οδό προς οικισμό Αμπελοκήπων έως οικισμό Αμπελοκήπων και από θέση “Γέφυρα Γκιόλε” έως θέση “Κοιμητήρια Μηλίτσας», προϋπολογισμού 500.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους παρακάτω λόγους.

  1. Η προθεσμία υποβολής από του δήμους των  ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων προσωπικού τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών λήγει τη Δευτέρα 12/09/2022 γεγονός που καθιστά αδύνατη τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος σε επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

     Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου