Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη 29/09/2022 και ώρα 12:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 28 Σεπτεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  9629
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 12:30  σε κατεπείγουσασυνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 3α του Ν. 4182/2013 για τη διαδικασία ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανακατασκευή και διαπλάτυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού από ισόπεδο κόμβο Εθνικής οδού Δισπηλιού – Άργους Ορεστικού με δημοτική οδό προς οικισμό Αμπελοκήπων έως οικισμό Αμπελοκήπων και από θέση “Γέφυρα Γκιόλε” έως θέση “Κοιμητήρια Μηλίτσας”.
2Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρω­σης) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 3.967.682,17€.
3Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού  δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2×3.000 λίτρων συμβατών με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου» προϋπολογισμού  170.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
4Έγκριση ή μη της αρ. 19/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας υδρομετρητών καταναλωτών για τον έλεγχο διαρροών και τιμολόγησης του ποσίμου νερού Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.701.166,40 € και των αντίστοιχων  τευχών δημοπράτησης
5Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για την ένταξης της πράξης: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας υδρομετρητών καταναλωτών για τον έλεγχο διαρροών και τιμολόγησης του ποσίμου νερού Δήμου Άργους Ορεστικού» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της με κωδικό ΤΑ-01/16850 πρόσκλησης.
6Εισήγηση για την παρεμπίπτουσα αποστολή στοιχείων στο κλιμάκιο ΣΤτου ελεγκτικού συνεδρίου, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού».

       Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι:

  • Για το δεύτερο θέμα απαιτούνται  14 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου και η προγραμματική περίοδος λήγει την 23-3-2023 κάτι που σημαίνει ότι η σχετική σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί έως τις  31-10-2022 και άρα θα πρέπει να επισπευστούν όλες οι διαδικασίες του διαγωνισμού.
  • Για το 4ο και 5ο θέμα απαιτείται άμεση λήψη απόφασης γιατί η προθεσμία  υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση ΤΑ-01/16850 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας λήγει στις 30/09/2022.
  • Για τα υπόλοιπα θέματα απαιτείται άμεση λήψη απόφασης γιατί διαφορετικά θα τεθεί σε κίνδυνο η τήρηση του χρονοδιαγράμματος των σχετικών πράξεων

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου