Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή, 4/11/2022 και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 3 Νοεμβρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  10884
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 109/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022).

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 128053/01 Νοεμβρίου 2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις του (πληρωμές προμηθευτών κ.λπ.).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος