Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 27/3/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 24 Μαρτίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  2826
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστι

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023  και ώρα 11:00  σε κατεπείγουσα συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της προσφυγής με αριθ.  ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 338/16-03-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», που στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 39/2023 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195191 και με αντικείμενο «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφισταμένου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος έως την  28η Μαρτίου 2023, καταληκτική ημερομηνία (σύμφωνα με το από 17/3/2023 έγγραφο της  Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων/Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για την αποστολή των απόψεων του Δήμου επί της εν θέματι προσφυγής στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου