Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη, 14/9/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 13 Σεπτεμβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  9741
 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 11 π.μ. σε κατεπείγουσα συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της προσφυγής με αριθ.  ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1357/8-9-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», που στρέφεται κατά της απόφασης με αριθμό 114/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195191 και με αντικείμενο «Εργασίες αλλαγής χρήσης νομίμως υφισταμένου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου».
2Ανάθεση εντολής σε νομικό.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν για τη λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

        Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου