Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 20/9/2021 και ώρα 3:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 20 Σεπτεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  8287
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2021  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 15:30 μμ. για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

1Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι  προέκυψε ανάγκη μετακίνησης αιρετών προσώπων του Δήμου (για σήμερα και αύριο)  και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτές  οι μετακινήσεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση τους από το αρμόδιο όργανο.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 (ΦΕΚ 4214/Β/13-9-2021).

Ο Πρόεδρος  της

       Οικονομικής Επιτροπής

                Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου