Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Πέμπτη, 14/3/2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό
Τ.Κ. 522 00
Άργος Ορεστικό, 12 Μαρτίου 2024.
Αριθμ. Πρωτ:  2763

 ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: p.petridis@argosorestiko.gr) την Πέμπτη, 14Μαρτίου 2024 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξης 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/23, για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού.
2Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού για την εκπροσώπηση του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν έως την ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε..

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Χατζηκυριακίδης