Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 10/11/2021 και ώρα 15:30.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 10 Νοεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  10099
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 15:30  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Ακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ».
2Ακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ TRAKER 300kw».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι εκπνέει η χρονική προθεσμία που έθεσε ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Καστοριάς για τη λήψη σχετικών αποφάσεων προκειμένου να ολοκληρώσει τον προσυμβατικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 για τα ανωτέρω έργα.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138)  και δ) της υπ’ Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/08-11-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (66η εγκύκλιος).

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου