Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 25/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ………………………………………………..Άργος Ορεστικό, 25 Ιουνίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  5440
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 19:00 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1Απόψεις επί των προδικαστικών προσφυγών των οικονομικών φορέων Α. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. και  ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. κατά της αριθ. 120/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι σε συνέχεια προδικαστικών προσφυγών κατά της αριθ. 120/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η αναθέτουσα αρχή οφείλει μέσα σε διάστημα 15 ημερών ήτοι μέχρι την Κυριακή 27/06/2021 να κοινοποιήσει τις απόψεις της στην Α.Ε.Π.Π.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τεύχος Β’) και δ) των εγκυκλίων του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκ.426/77233/13.11.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου