Πρόσκληση τακτική συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 30/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ………………………………………………..Άργος Ορεστικό, 25 Ιουνίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  5458
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00  π. μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».
3Καθορισμός τρόπου διενέργειας και όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων 2022» προϋπολογισμού 369.154,20 με Φ.Π.Α.
4Επιλογή διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ομοειδών αγαθών/υλικών ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΔΕ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΎΜΗ, εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τεύχος Β’) και δ) των εγκυκλίων του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκ.426/77233/13.11.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου