Πρόσκληση τακτική συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 5/5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…………………………………………………………
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό:  29/04/2021Αριθμ.  Πρωτ.:   3734
Π ρ ό σ κ λ η σ ηΠρος : Τα Μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ.. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:00  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμή­θεια λαμπτήρων – ηλεκτρολογικού υλικού – φωτεινού διακόσμου πόλεων 2021».
2Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμή­θεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 2021».
3Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμή­θεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2021».
4Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμή­θεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 2021».
5Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμή­θεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2021».
6Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άρ­γους Ορεστικού».
7Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία δύο(2) νέων τμημάτων Βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών έκαστο, στον Βρεφο­νηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού (οδός Ολυμπιάδος 16)».
8Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογι­σμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.
9Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (και των όρων αυτής) μεταξύ του Δή­μου και των: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δήμο Καστοριάς και Δήμο Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υπο­δομές για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογι­σμού 1.000.000 ευρώ και ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης.
10Έγκριση μετακίνησης αιρετού χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επι­τροπής.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επι­λέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες δια­τάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και β) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23.04.2021 (ΦΕΚ 1682/24.04.2021 τεύχος B’) και γ) της υπ’ αρ. 41/2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης