Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης του ΔΣ στις 29/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………………….
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό,  24 Δεκεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ:     11469
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου  2020 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα λήξει στις 15:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση των πρακτικών των από 14/12/2020 και 16/12/2020 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.
3Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
4Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (και του αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να  αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’) και γ) της υπ’ αρ. 26/14-12-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. 1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. 2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.