Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 25/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό:  21/01/2021Αριθμ.  Πρωτ.:  589
Π ρ ό σ κ λ η σ η
Προς : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ.. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11:00  π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1Συγκρότηση  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016 για το έτος 2021.
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Λαογραφικού Μουσείου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 51.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3Έγκριση ή μη του τρόπου διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021».
4Έγκριση ή μη  παράτασης χρόνου εκτέλεσης  του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στίβου Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».
6Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες σύμφωνα με τον Ν. 4764/2020.
7Σύσταση πάγιας προκαταβολής υπαλλήλου έτους 2021.
8Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Δημοτικής Ενότητας Ίωνα Δραγούμη» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της με αρ. ΑΤ02 και τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της με αρ. ΑΤ02 και τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή βελτίωση αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της με αρ. ΑΤ03 και τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
11Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της με αρ. ΑΤ05 και τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
12Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου  χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου μετακίνησής του.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’) και γ) της υπ’ αρ. 26/14-12-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης