ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.” , δ.τ. AGROKA S.A.

Αρ. Μ.Α.Ε. 38027 / 54 / Β  / 97 / 003 

AΡ. ΓΕΜΗ: 124108932000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

     Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στα γραφεία του πρώην κοινοτικού καταστήματος στα Λακκώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού Καστοριάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 01/07/2022 έως 30/06/2023.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 01/07/2022 έως 30/06/2023.
  3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις.

   Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 19η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στον ίδιο τόπο.

Λακκώματα, 14/02/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο