ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AGROKA

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.” , δ.τ. AGROKA S.A.

Αρ. Μ.Α.Ε. 38027 / 54 / Β  / 97 / 003 

AΡ. ΓΕΜΗ: 124108932000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

     Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στα γραφεία του πρώην κοινοτικού καταστήματος στα Λακκώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού Καστοριάς, μέσω επιστολικής ψήφου (όπως ορίζει το άρθρο 27Β του καταστατικού – Ν. 4548/2018 άρθρο 126), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 01/07/2021 έως 30/06/2022.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση 01/07/2021 έως 30/06/2022.
  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

   Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Λακκώματα, 14/02/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο