Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΑΓΡΟΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.” , δ.τ. AGROKA S.A.

Αρ. Μ.Α.Ε. 38027 / 54 / Β / 97 / 003

AΡ. ΓΕΜΗ: 124108932000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μέσω επιστολικής ψήφου (όπως ορίζει το άρθρο 27Β του καταστατικού – Ν. 4548/2018 άρθρο 126), λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή της διασποράς του Covid19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 01/07/2020 έως 30/06/2021.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση 01/07/2020 έως 30/06/2021.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 07 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30

Λακκώματα, 07/02/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο