Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 25 Οκτωβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  9495
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1Έκδοση διαπιστωτικής πράξης άκαρπης παρέλευσης της διαδικασίας της παρ. 12 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 και έκδοση απόφασης επαναδημοπράτησης του έργου της πράξης: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού»,  με κωδικό ΟΠΣ 500847 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με ανοιχτή διαδικασία.
2Έγκριση του 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού» εκτιμώμενης αξίας 160.308,62 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
3Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή και την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
4Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου».

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-21).

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου