Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 09/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 5 Νοεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  9924
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Τρίτη9Νοεμβρίου 2021 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση ή μη της με αριθμό 11/2021 μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού» (επικαιροποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού της 13/2017 μελέτης).
2Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (και των όρων αυτής) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)» προϋπολογισμού 266.000 ευρώ με ΦΠΑ.
3Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (και των όρων αυτής) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»με προϋπολογισμού 529.000€ (με Φ.Π.Α.).
4Διαγραφή οφειλών ευπαθών ομάδων.
5Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-21). και δ) της υπ’ Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/ΟΙΚ.20236/25-10-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (65η εγκγύκλιος).

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου