Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη 25/11/2021 και ώρα 11:30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 19 Νοεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  10433
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:30  π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού».
2Επιλογή διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ομοειδών οικοδομικών αγαθών/υλικών  ΔΕ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΔΕ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.
3Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων έτους 2022.
4Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138)  και δ) της υπ’ Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/08-11-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (66η εγκύκλιος).

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου