Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 14/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 10 Δεκεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  11390
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (κατακύρωση) έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου».
2Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση ή μη του  2ου πρακτικού, ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού».
4Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο: «Αποκαταστάσεις φθορών δημοτικής οδοποιίας Δήμου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 37.515,00€ με ΦΠΑ.
5Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκαταστάσεις Τομών Ύδρευσης και Αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2018» προϋπολογισμού 74.00,00€ με ΦΠΑ.
6Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκαταστάσεις Τομών Ύδρευσης και Αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2019» προϋπολογισμού 50.00,00€ με ΦΠΑ.
7Ανάκληση της υπ’ αρ. 120/28-05-2021  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις 1326 &1327/2021 αποφάσεις του 5ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών»
8Έγκριση ή μη εκτέλεσης  έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορούν Επεκτάσεις του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.
9Εξειδίκευση πιστώσεων.
10Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673)    και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ. 22678/06.12.2021 (68η). 

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου