Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 13 Νοεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  11479
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού  οικ. έτους 2022.
2Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαπραγμάτευσης για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2022».
3Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των έργων που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άργους Ορεστικού.
4Καθορισμός συστήματος δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης την  προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 446.400,00 € με ΦΠΑ.
5Έγκριση ή μη  των όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ενταγμένου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 (LEADER) έργου: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
6Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 77146/11-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5816). 

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου