Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 17 Δεκεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  11747
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα: 

1Έγκριση του  απολογισμού και προέλεγχος του  ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2020 του Δήμου Άργους Ορεστικού.
2Ανάθεση εντολής σε νομικό.
3Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
5Έγκριση και παραλαβή της μελέτης:  «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα  και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης Δασυλλίου –Σκάλκης Άργους Ορεστικού».
6Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019».
7Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2018».
8Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019».

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 77146/11-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5816). 

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου