Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 24 Δεκεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  11996
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα: 

1Έγκριση της αριθ. 43/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. για το οικονομικό έτος 2022».
2Έγκριση της αριθ. 44/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης οικ. Έτους 2022».
3Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας έργου  «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
5Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης με διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων & απόφαση μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για μη ουσιώδη ελαττώματα του έργου: «Υδροδότηση Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων Περιοχής Κόμβου Εγνατίας».
6Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης – αποχέτευσης δημοτικών οδών Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
7Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες περιβαλλοντικού προελέγχου λατομικών περιοχών Γέρμας – Βογατσικό».
8Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
9Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή υπαλλήλου του Δήμου.
10Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 78616/17-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5973) και δ) της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ. 23660 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (69η).

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου