Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 14 Ιανουαρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  319
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα: 

1Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2020 μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Beach Volley» και σύσταση της επιτροπής του σχετικού διαγωνισμού.
6Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του  επενδυτικού δανείου από το ΤΠ&Δ για το έργο: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού».
7Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.
8Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016 για το έτος 2022.
9Επικαιροποίηση νομιμοποίησης δικηγόρου για την υπόθεση Τυπάδη.
10Έγκριση ισολογισμού- αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. έτους 2020 (αρ. 40/2021 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης).
11Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290)  όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/07-01-2022 (ΦΕΚ 32/Β/08-01-2022).

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου