Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 31 Ιανουαρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  778
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα: 

1Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άργους Ορεστικού».
2Αποδοχή της 3ης Τροποποίησης της Πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ – ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008047 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής του.
3Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού ένταξης 435.684,48€ .
4Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών – πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης 1ου νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»
6Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
7Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ν.Π.Ι.Δ. – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για την υλοποίηση της πράξης: «Κατασκευή κτιρίου διοίκησης στο Ο.Τ. Γ135 του σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού».
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και β) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761/28.01.2022 (ΦΕΚ 290/29.01.2022 τεύχος Β’) .

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου