Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 11 Φεβρουαρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  1193
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα: 

1Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού σταδίου Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στίβου Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Διαδρομές – μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου».
4Αποδοχή απόφασης μείωσης της αμοιβής του αναδόχου του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» για μη ουσιώδη ελαττώματα.
5Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού» .
6Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού».
7Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), β) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/4-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 430)  και γ) της υπ’ αρ.ΔΙΔΑΔ /Φ.69/201/οικ. 1827/7-2-2022  εγκυκλίου (74ης) του ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου