Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 17/08/2021

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕIΟ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓAΝΩΝ  
Άργος Ορεστικό, 13 Αυγούστου 2021 Αριθμ. Πρωτ.     6946 
              ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη
Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35    
Ταχ. Κώδικας: 52200 
Πληροφορίες: Πετρίδης Πέτρος
Τηλέφωνο: 24673-51328
e-mail: p.petridis@argosorestiko.gr

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη  παράτασης χρόνου εκτέλεσης  του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση ή μη του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
3Αποδοχή δωρεάς παραδοσιακού αργαλειού.
4Έγκριση ή μη εκτέλεσης έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
5Σύνταξη  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο  Απριλίου-Ιουνίου 2021.
6Απόψεις επί της προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ  1616/12-8-2021 του οικονομικού φορέα: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΜΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΜΕΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ», κατά της υπ’ αριθμ.  159/2021 απόφασης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Κατασκευή   Δεξαμενών Ύδρευσης  Δήμου Άργους Ορεστικού».

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49762/6-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3660)  και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09.08.2021 (55η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου