Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 23 Φεβρουαρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  1646
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου περί­φραξης 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»
2Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθ­μιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστι­κού».
3Έγκριση  του τακτοποιητικού 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Υδρο­δότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας».
4Έγκριση της με αριθμό 1/2022 μελέτης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑ­ΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» (επικαιροποίηση και αύξηση του προϋπο­λογισμού της 9/2017) .
5Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης: “Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδί­ου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων στον Δήμο Άργους Ορεστι­κού Ν. Καστο­ριάς” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021” του Πράσινου Ταμείου.
6Καθορισμός όρων  διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανη­μάτων – εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων ανα­γκών του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 392.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
7Ανάθεση εντολής σε νομικούς.
8Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.
9Σύσταση και ορισμός υπαλλήλου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 2022
10Σύσταση πάγιας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 2022.
11Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου  2021.
12Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο:  «Προμήθεια φίλ­τρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογι­σμού  446.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
13Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026
14Ανάκληση της υπ’ αρ. 26/2022 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου λήψη απόφασης περί επιβολής προ­στίμου  και μείωσης της αμοιβής του αναδόχου του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» για μη ουσιώδη ελαττώματα.
15Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού»,  προϋπολογισμού ένταξης 418.6473,11€.

Η διαδικασία της δια περιφοράςσυνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766)   και δ) της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/202/οικ. 2684/21-2-2022  εγκυκλίου (75ης) του ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου