Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/03/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 10 Μαρτίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  2158
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1Καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευ­πρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022».
2Καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022».
3Έγκριση της αριθ. 6/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί 1ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.
4Καθορισμός συστήματος, όρων δημοπράτησης καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δια­γωνισμού του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης» προϋπολογισμού 529.000,00€.
5Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Λαχανοκήπων με δίκτυο ύδρευσης Άργους Ορεστικού»,  προϋπολογισμού ένταξης 215.447,15 €.
6Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτι­κού αγωγού δεξαμενής Αμπελοχωρίου»,  προϋπολογισμού ένταξης 85.365,85 €
7Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία περιοχών πρώην Δ. Ίωνα Δραγούμη»,  προϋπολογισμού ένταξης 240.000,00 €.
8Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Ενεργειακή Αναβάθμι­ση Εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».
9Καθορισμός όρων  δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπο­λογισμού 1.267.366,90 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
10Έγκριση 1ου πρακτικού  δημοπράτησης του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY», προϋπο­λογισμού 90.000 € με Φ.Π.Α.
11Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Αμμουδάρας».
12Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού»
13Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς»
14Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δρα­γούμη, ΤΚ Κωσταραζίου».
15Βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εδαφικών λωρίδων που καταλαμβάνουν οι αγροτικές οδοί, που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμε­ταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορε­στικού, ΤΚ Μελανθίου».
16Διαγραφή οφειλών.
17Απόψεις  της αναθέτουσας αρχής επί της προσφυγής με αριθμό  (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 314/28.02.2022, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 181025 και με αντικείμενο την ανάθε­ση της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού».
18Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
19Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Η διαδικασία της δια περιφοράςσυνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και  γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1011).

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου