Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/03/2022 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 24Μαρτίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  2688
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1Έγκριση επειγουσών και πρόσθετων εργασιών άρθρου 155 του Ν.4412/16.
2Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλη­τικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».      
3Έγκριση εκτέλεσης του  έργου «Τοποθέτηση ενός χρονοδιακόπτη και  ενός φωτιστικού σώματος στο Δ.Δ. Λαχανοκήπων», προϋπολογισμού 341,43 €, που αφορά Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτι­σμού.
4Έγκριση της αριθ. 7/2022 απόφασης  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δή­μου Άργους Ορεστικού περί έγκρισης του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της επιτροπής.
5Έγκριση της αριθ. 7/2022 απόφασης  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού περί έγκρισης του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της επιτροπής.
6 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση υβριδι­κού συστήματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στο Αθλητικό Κέντρο Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις καταστραμμένων γεωτρήσεων και καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης στους οικισμούς Ασπροκκλησιάς, Κωσταραζίου και Λαχανοκήπων»
8Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: έργο «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 2018» προϋπολογισμού 15.000,00 €.
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
10Καθορισμός όρων δημοπράτησης της  προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3»   εκτιμώμενης αξίας: 233.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
11Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 135/2021 απόφαση του Δ.Σ. περί επιβολής Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2022.
12Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
13Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19.

Η διαδικασία της δια περιφοράςσυνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και  γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/2022 (ΦΕΚ 1302/Β/18-03-2022).

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου