Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/04/2022 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 14 Απριλίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  3397
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Μεγ. Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνε­δρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 π.μ.,  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:  «Κατα­σκευή τοιχίου περίφραξης 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
2Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αίθουσα πολλα­πλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού»,  προϋπο­λογισμού ένταξης 1.630.000,00€.
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφορών) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»,  προϋπολογισμού 426.612,90 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
4Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία πε­ριοχών πρώην Δήμου  Ίωνα Δραγούμη».
5Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Διαδρομές – μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου»,  προϋπολογισμού 241.935,48 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
6Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού ανα­δόχου) για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της μελέτης  με τίτλο: «Εκ­πόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
7Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσω­ρινού αναδόχου) του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY», προϋπολο­γισμού 90.000 € με Φ.Π.Α.
8Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφορών) του έργου: «Διευ­θέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού  9.919.354,84 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
9Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.
10Ανάθεση εντολής σε νομικό.
11Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση ενός χρονοδιακόπτη και  ενός φωτιστικού σώματος στο Δ.Δ. Λακκωμάτων», προϋπολογισμού 341,43 €.
12Προσαρμογή των τιμών συγκεκριμένων ειδών των συμβάσεων με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 21SYMV009562932 2021-11-18 και 21SYMV009834840 2021-12-24, λόγω απρόβλεπτων  ανατιμήσεων που δεν δύναται να απορροφηθούν.

Η διαδικασία της δια περιφοράςσυνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και  γ) της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύ­χος Β’) .

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου