Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/05/2022 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 26 Απριλίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  3646
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνε­δρίαση, η οποία θα ξεκινή­σει στις 11 π.μ.,  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αγροτι­κή Οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».
2Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της πράξης «Έργα προσαγωγής και εγκατάσταση επεξεργα­σίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού» με κωδικό ΟΠΣ 5007730 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής του.
3Αποδοχή της ένταξης της πράξης «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού» με κωδικό ΟΠΣ 5074595 στο Επιχει­ρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και καθορισμός του συστήματος δη­μοπράτησής του.
4Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή ανα­βάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή ανα­βάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
6Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 2018».
7Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός ρέματος ″Ρικουσκα″ στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας».
8Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανη­μάτων – εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων ανα­γκών του Δήμου Άργους Ορεστικού».
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022  (ΦΕΚ 1882/2022 τεύ­χος Β’) και δ) της υπ’ αρ. πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ. 6325/18-4-2022 εγκυκλίου (76η) του ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου