Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 23/5/2022 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 18 Μαΐου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  4475
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022  σε τακτική  δια περιφοράςσυνε­δρίαση, η οποία θα ξεκινή­σει στις 11 π.μ.,  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1Έγκριση όρων της διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2χ3.000 λίτρων συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού 210.800,00€  (συμπ/νου Φ.Π.Α).
2Ανάκληση της υπ’ αρ. 117/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης  για την έγκριση  του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού».
3Ανάκληση της υπ’ αρ. 118/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης  για την έγκριση  2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφο­ράς) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».
4Έγκριση  1ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού  1.267.366,90€ πλέον ΦΠΑ 24%.
5Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης  έργων του Δήμου στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
6Συμμόρφωση με την υπ’ αρίθμ.618/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων -ΑΕΠΠ, που αφορά σε προσφυγή κατά της 27/16-2-2022  απόφασης Ο.Ε  με θέμα: «Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο “Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Άργους Ορεστικού”».
7Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
8Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου  2022.
9Ανάθεση εντολή σε νομκό.
10Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας – Αθλητισμού -Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2018.
11Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και  λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της.
12Έγκριση της αριθ. 18/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί 2ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.
13Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
14Έγκριση  του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου