Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 6/6/2022 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 2 Ιουνίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  5148
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022  και ώρα 11 π.μ. σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών-Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση  του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»
5Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ  5069384 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», έγκριση της 11/2020 μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησης.
6Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.
7Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της.
8Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
9Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης εκμίσθωσης Δημοτικού Ξενώνα Βογατσικού  και αγροτεμαχίων σε οικισμούς του Δήμου.
10Έγκριση εκτέλεσης έργων – εξειδίκευση πιστώσεων για επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού.
11Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου