Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21/6/2022 και ώρα 10:30

ΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 16 Ιουνίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  5663
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικό

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022  και ώρα 10:30 π.μ. σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη  του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού.»
2Έγκριση ή μη του  4ου πρακτικού δημοπράτησης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση ή μη του  3ου πρακτικού δημοπράτησης (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων – Εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού  392.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
4Έγκριση ή μη του  2ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών)  της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού  1.267.366,90€ πλέον ΦΠΑ 24%.
5Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3», προϋπολογισμού 233.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
6Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης  έργων που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άργους Ορεστικού.
7Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης  υποέργων του ΕΣΠΑ.
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου