Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 04/07/2022 και ώρα 10:30 το πρωί

ΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 30Ιουνίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  6192
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικό

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022  και ώρα 10:30 π.μ. σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση  2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
2Έγκριση  του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
3Επικύρωση απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί μείωσης της αμοιβής του αναδόχου του έργου: «Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας» για μη ουσιώδη ελαττώματα.
4Έγκριση  της αριθ. 20/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί 3ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.
5Ανάθεση εντολής σε νομικό.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου