Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 23/08/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 19 Αυγούστου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  7086
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021  σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 πμ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Έγκριση ή μη  1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
2Έγκριση ή μη του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
3Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού»  στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», καθορισμός συστήματος δημοπράτησής του, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
4Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
6Πρόσληψη προσωπικού έως 15 ημέρες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού.»

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3793)   και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021 (56η).

Ο Πρόεδρος

   Οικονομικής Επιτροπής

             Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου