Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 18/07/2022 και ώρα 10:30 το πρωί

ΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 14 Ιουλίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  6735
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικ

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022  και ώρα 10:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1Έγκριση  του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης  του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)», έγκριση μελέτης και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
3Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την υποβολή πρότασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» του Υπουργείου Εσωτερικών  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης του Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού»  Προϋπολογισμού: 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
5Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
6Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση επίτονα χαμηλής τάσης στο Δ.Δ. Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 255,64 €.
7Έγκριση του 3ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 1.267.366,90€ πλέον ΦΠΑ 24%.
8Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3», προϋπολογισμού 233.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου