Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 05/09/2022 και ώρα 10:30 το πρωί

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 1 Σεπτεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  8321
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 10:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 1ου πρακτικού της υπ’ αρ. 190661 δημοπράτησης του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)», προϋπολογισμού 214.516,13 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών & κατακύρωση) του έργου: «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 96.774,19 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).
3Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2023», προϋπολογισμού  588.375,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
4Έγκριση του  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 8,0 kVA σε 25,0 kVA της παροχής με αριθμό 27811025-01 στη διεύθυνση Αμμουδάρα Καστοριάς (κοινοτικό κτίριο)», προϋπολογισμού 506,55 €.
6Αποδοχή δωρεάς φορτηγού από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 (Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»)  για τη χρηματοδότηση της δράσης «Εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» στον Δήμο Άργους Ορεστικού και αποδοχή των όρων της σχετικής πρόσκλησης.
8Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  για την υλοποίηση του έργου: «Αποχιονισμός Επ. Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού για τα έτη 2023-2024», προϋπολογισμού  50.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
9Πρόσληψη προσωπικού έως 15 ημέρες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού.
10Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου  2022.
11Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
12Ανάθεση εντολής σε νομικό.
13Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»
14Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου