Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 26/09/2022 και ώρα 12:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 22 Σεπτεμβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  9388
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 12:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή και διαπλά­τυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού από ισόπεδο κόμβο Εθνικής οδού Δισπηλιού – Άργους Ορεστικού με δημοτική οδό προς οικισμό Αμπελοκήπων έως οικισμό Αμπελοκήπων και από θέση “Γέφυρα Γκιόλε” έως θέση “Κοιμητήρια Μηλίτσας», προϋπολογισμού 500.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)..
2Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Ανακατασκευή-ανάπλαση αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου Κωσταραζίου και 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 70.000,00€.
3Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Άργους Ορεστικού – ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.   για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια στολών & μουσικών οργάνων του τμήματος φιλαρμονικής της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο» προϋπολογισμού  25.184,67€ (πλέον Φ.Π.Α.).
4Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού  δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2×3.000 λίτρων συμβατών με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου».
5Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρω­σης) της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2023», προϋπολογισμού  588.375,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
6Έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κλειστό κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού», με ρύθμιση πλήρως κάθε θέματος που σχετίζεται με την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης.
7Ανάθεση εντολής σε νομικούς.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής   

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου