Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 11:00

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 10 Οκτωβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  10049
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 11:00  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείογια τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
2Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου  2022.
3Ακύρωση της υπ’ αρ. 154/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση ή μη του  4ου πρακτικού δημοπράτησης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού”».
4Έγκριση ή μη του  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση  1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου