Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 26/10/2022 και ώρα 14:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 21 Οκτωβρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  10455
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 14:30  σε τακτική συνε­δρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.563.437,39  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
2Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δ. Ε. Ίωνα Δραγούμη»,  προϋπολογισμού 1.636.456,11  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
3Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου:  «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού»,   προϋπολογισμού 806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
4Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισθείσας δαπάνης 446.400,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων των Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
6Ανάθεση εντολής σε νομικούς.

Ο Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου